Poprzez Punkt Konsultacyjny (PK) rod 11 lipca 2018 roku mieści się w nowej siedzibie:

Gaszowice ul. Rydułtowska 1 (budynek ośrodka zdrowia, I p., wejście od strony policji)

realizując zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicach (GKRPA), a w szczególności:

 • Pełnienie cotygodniowych dyżurów w PK
 • Przyjmowanie stron w innych ustalanych terminach (poza dyżurami)
 • Wezwania stron i zapraszanie na rozmowy profilaktyczno-wychowawcze oraz motywujące
 • Sporządzanie dokumentacji do wniosków przekazanych przez Komisję
 • Powoływanie biegłych z zakresu uzależnień (psycholog i psychiatra)
 • Konsultacje z biegłymi
 • Przekazywanie dokumentacji biegłym i jej odbiór po badaniach
 • Wyznaczanie terminu badań i wyzwanie osób na te badania
 • Kierowanie informacji lub wniosków o leczenie do sądu
 • Udział w posiedzeniach sądowych dot. osób uzależnionych, wobec których kierowano wnioski
 • Monitorowanie sytuacji rodzin objętych tzw. okresem próby
 • Monitorowanie (wzywanie, rozmowy, oświadczenia, zaświadczenia) sytuacji osób zdefiniowanych przez biegłych jako „szkodliwie używających alkoholu” u których istnieje ryzyko wystąpienia alkoholizmu
 • Uczestnictwo w szkoleniach oraz naradach, warsztatach i konsultacjach o tematyce profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej
 • Współpraca z pedagogami i dyrekcjami szkół na terenie Gminy Gaszowice w celu zapewnienia sprawnego przebiegu informacji o osobach i rodzinach z problemem alkoholu lub narkomanii
 • Prowadzenie konsultacji i porad dla współuzależnionych
 • Promocja GPK na zewnątrz Gminy np. podczas konferencji, spotkań tematycznych, w artykułach prasy fachowej
 • Sporządzanie analiz i diagnoz
 • Nadzór nad wolontariuszami oraz praktykami studenckimi
 • Zakup środków i materiałów niezbędnych do funkcjonowania punktu